Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
KURUMSAL

Genel Sekreter, Genel Sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiridir ve Ajansın harcama yetkilisidir. 

Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantılarına katılmak, düşünce ve tekliflerini bildirmek.

b) Yönetim Kurulunda alınan kararların takibi ve gereğinin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.

d) Kalkınma Kurulu tavsiyelerini değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

e) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

f) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmek üzere Ajansın altı aylık ve yıllık faaliyeti hakkında Yönetim Kurulunca hazırlanacak raporun zamanında tanzimi için gerekli her türlü tedbiri almak.

g) Ajans gelirlerini toplamak, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.

h) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek. 

i) Ajansın faaliyet alanına giren konularda kamu, özel ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

j) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

k) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri götürmek.

l) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.

m) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek. 

n) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

o) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. 

p) Ajansın insan kaynakları rejimi ve politikasının belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na görüş sunmak.

q) Ajansın insan kaynakları politikasını izlemek, uygulamak ve geliştirmek.

r) Uygulanmakta olan insan kaynakları politikasına ilişkin olarak her yıl Aralık ayının sonunda bir rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak.

r) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.

s) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek. 

t) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini Yönetim Kurulu’na teklif etmek.

Genel Sekreter, Ajans’taki görevlerinden dolayı Ajans Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

 

» Genel Sekreter
» Hukuk Müşaviri
» İç Denetçi
» Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
» Program Yönetim Birimi
» İzleme Değerlendirme Birimi
» Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi
» Destek Birimi
Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.